Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2022 roku

 

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

1)      Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 16 – 20.05.2022 r. ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

2)      Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 23.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Wraz z deklaracją rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

 

3)       3 czerwca b.r. o godz. 15.30  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

 

1.       Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec określa ZAŁĄCZNIK NR 2.

2.       Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3.       Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4.       Rodzic dziecka uczęszczającego do placówki wyłączonej z dyżuru sam decyduje o tym, do którego przedszkola oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5.       Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały                    do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6.       We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.

7.       Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

 

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

 

8.       Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym". 

9.       Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz                                       z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka                          do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10.   Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny. 

11.   Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.

12.   O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola                   w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki                    i potrzeb Rodziców.

13.   W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.

14.   Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.