Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2023 roku

 

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

1)      Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 15 – 19.05.2023 r. ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklaracji nie należy drukować samodzielnie, zostanie ona opieczętowana i wydana rodzicom przez Placówkę.

 

2)      Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 22.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. Wraz z deklaracją rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

 

3)       5 czerwca b.r. o godz. 14.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

 

1.       Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec określa ZAŁĄCZNIK NR 2.

2.       Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3.       Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4.       Rodzic dziecka uczęszczającego do placówki wyłączonej z dyżuru sam decyduje o tym, do którego przedszkola oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5.       Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6.       We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.

7.       Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

 

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,

- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci),

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą,

- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,

- rodzice pracujący zawodowo.

 

8.       Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym". 

9.       Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do sosnowieckiej placówki publicznej w bieżącym roku szkolnym.

10.   Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  

11.   Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.

12.   O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola  w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki  i potrzeb Rodziców.

13.   W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz  z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.

14.   Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

 

 

 

Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2022/2023

 

l.p.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy przedszkola

od

do

1.

Przedszkole Miejskie nr 5 w Sosnowcu

01.07.2023 r.

31.08.2023 r.

2.

Przedszkole Miejskie nr 11 w Sosnowcu

01.07.2023 r.

31.07.2023 r.

3.

Przedszkole Miejskie nr 31 w Sosnowcu

01.07.2023 r.

31.07.2023 r.

4.

Przedszkole Miejskie nr 34 w Sosnowcu

01.08.2023 r.

31.08.2023 r.

5.

Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu

01.07.2023 r.

31.08.2023 r.

6.

Przedszkole Miejskie nr 38 w Sosnowcu

01.07.2023 r.

31.07.2023 r.

7.

Przedszkole Miejskie nr 39 w Sosnowcu

01.08.2023 r.

31.08.2023 r.

8.

Przedszkole Miejskie nr 40 w Sosnowcu

01.07.2023 r.

31.08.2023 r.

9.

Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu

01.07.2023 r.

31.07.2023 r.

10.

Przedszkole Miejskie nr 53 w Sosnowcu

01.08.2023 r.

31.08.2023 r.