STATUT

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W SOSNOWCU

UL. K. K. BACZYŃSKIEGO 16

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Cele i zadania przedszkola

Rozdział III Organy przedszkola, ich kompetencje

Rozdział IV Organizacja przedszkola

Rozdział V Pracownicy przedszkola, ich zadania

Rozdział VI Wychowankowie przedszkola

Rozdział VII Postanowienia końcowe

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie Nr 11.

2.      Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ul. K. K. Baczyńskiego 16 w Sosnowcu

3.   Adres internetowy: www.jedenastka.sosnowiec.pl  e-mail: p11@sosnowiec.edu.pl

4.     Ustalona nazwa używana przez przedszkole na pieczęci podłużnej brzmi:

 

Przedszkole Miejskie nr 11

w Sosnowcu

ul. K. K. Baczyńskiego 16

REGON 271509140 NIP 6443322639

 

5.    Przedszkole Miejskie Nr 11 w Sosnowcu jest przedszkolem sześciooddziałowym.

6.    Przedszkole może posiadać imię, które nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

7.     Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sosnowiec.

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator   Oświaty. 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

1.      Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.      Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia (w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata) do rozpoczęcia nauki w szkole.

3.      Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

4.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

§ 3

 

Celem przedszkola jest:

 

1.        Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

2.        Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym ,co jest dobre, a co złe.

3.        Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych  i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4.        Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.        Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6.        Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki, wychowania i opieki.

7.        Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

8.        Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

9.                  Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń  w sposób zrozumiały dla innych.

10.    Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

11.    Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

12.    Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,  które są ważne w edukacji szkolnej.

13.    Stwarzanie dzieciom warunków do rozwoju poczucia własnej wartości, szanowanie ich godności osobistej oraz akceptacji takimi, jakimi są.

 

§ 4

 

Do zadań przedszkola należy:

 

1.        Stworzenie optymalnych warunków do zdobywania przez dzieci wiadomości  i umiejętności w atmosferze akceptacji, tolerancji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

2.        Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie aktywności poznawczej poprzez różnorodne formy działania, przeżywania własnych doświadczeń i stosowanie nowatorskich metod pracy.

3.        Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, promowanie zachowań prozdrowotnych.

4.        Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka, dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb.

5.        Organizowanie opieki dla dzieci niepełnosprawnych, poruszających się samodzielnie i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce ogólnodostępnej.

6.        Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielania pomocy specjalistycznej.

7.        Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka, przyjmowanie wspólnych ustaleń dotyczących kierunku podejmowanych działań.

8.        Kształtowanie czynności intelektualnych, odporności emocjonalnej, rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do osiągnięcia gotowości szkolnej.

9.        Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

  § 5

 

1.    W przedszkolu organizuje się w ramach planów zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów).

2.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na postawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranych programów z listy MEN oraz programów własnych nauczycieli.

3.     Do realizacji wyżej wymienionych zadań służą następujące formy działalności opiekuńczo - wychowawczej:

a)        zabawa

b)        zajęcia programowe zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach,

c)        czynności samoobsługowe,

d)       spacery i wycieczki,

e)        uroczystości przedszkolne,

f)         prace użyteczne,

g)        kontakty okolicznościowe nauczyciela z dziećmi nawiązywane w różnych okolicznościach.

4.      Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

5.      W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć.

6.      W przedszkolu prowadzona jest księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

7.      Do księgi ewidencji wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.

 

 

 

§ 6

 

Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną

 

1.    Pomoc dzieciom udzielana jest zgodnie z procedurą organizowania pomocy psychologiczno –  pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Sosnowcu.

2.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

a)                rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

b)                              wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                              i dydaktycznych

c)                              rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców

3.  Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

a)                              niepełnosprawnym

b)                              niedostosowanym społecznie

c)                              zagrożonym niedostosowaniem społecznym

d)                             ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

e)                              z zaburzeniami komunikacji językowej

f)                               z chorobami przewlekłymi

g)                              z niepowodzeniami edukacyjnymi

h)                              z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

i)                                z niepowodzeń edukacyjnych

j)                                z zaniedbaniami środowiskowymi wynikającymi z trudnych warunków bytowych rodziny

k)                               z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

4.  Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a)                              dziecka

b)                              rodziców dziecka

c)                              nauczyciela lub specjalisty

d)                             poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej

e)                              dyrektora przedszkola

f)                               kuratora sądowego

g)                              pracownika socjalnego

h)                              asystenta rodziny

i)                                pielęgniarki środowiska nauczana i wychowania lub higienistkę

5.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest dzieciom  w formie: zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad  i konsultacji oraz zajęć rozwijających uzdolnienia

6.      Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

a)                              z rodzicami dzieci

b)                              z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

c)                              z placówkami doskonalenia zawodowego

d)                             z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

e)                              z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci

7.    Nauczyciele przedszkola prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

8.    Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne                           i nieodpłatne.

9.      W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia                        z dzieckiem.

10.  Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

11.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 

§ 7

 

Bezpieczeństwo dzieci

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

a)        grupa powierzona jest opiece nauczyciela, który dba o jej bezpieczeństwo,

b)        w grupach najmłodszych zatrudnione są pomoce nauczyciela,

c)        w trakcie zajęć poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują co najmniej 2 osoby (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna),

d)       w trakcie schodzenia i rozchodzenia się dzieci organizuje się dyżury personelu w szatni,

e)        dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

2.    W czasie pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą dyrektor, nauczyciel oraz pracownicy obsługi.

3.    Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, dziecko chore naraża nie tylko swoje zdrowie, ale innych zdrowych dzieci.

4.    Uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli w sytuacji, gdy do przedszkola przyprowadzane jest dziecko chore zakaźnie lub z widocznymi objawami choroby:

a)      Chore dziecko nie powinno mieć kontaktu z innymi dziećmi w przedszkolu, ponieważ naraża je na infekcje.

b)      Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione zobowiązane są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

c)      Do przedszkola nie przyjmuje się dziecka zakaźnie chorego lub z widocznymi objawami choroby (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące) – nie mogą one przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

d)     W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym rodziców, których obowiązkiem jest odebranie dziecka z przedszkola w celu zapewnienia mu opieki medycznej.

e)       Zobowiązuje się rodziców o zgłaszanie nauczycielom grup wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne.

f)       Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe telefoniczne wezwanie rodziców (opiekunów), jeśli zaobserwuje u dziecka widoczne symptomy choroby, np.:

·      podwyższoną temperaturę,

·      zmiany na skórze (wysypka, zmiany ropne, znaczne zaczerwienienia),

·      ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku),

·      wyraźne zmiany w zachowaniu dziecka – symptomy zmęczenia, poirytowania, płacz częstszy niż zwykle,

·      problemy z oddychaniem, spowodowane katarem, bólem gardła, kaszlem;

·      biegunkę, wymioty,

·      symptomy choroby zakaźnej.

g)      Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola w najkrótszym czasie po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka.

h)      Obowiązkiem rodziców jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola po przebytej chorobie.

i)        Obowiązkiem rodzica jest zgłaszanie wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielanie wyczerpujących informacji na ten temat.

j)        Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

k)      Nauczyciel zobowiązany jest:

·      odmówić przyjęcia dziecka chorego do przedszkola, powołując się na konkretne procedury obowiązujące w przedszkolu,

·      żądać od rodziców zaświadczeń po przebytej chorobie dziecka,

·      natychmiast wezwać rodziców, w sytuacji gdy zaobserwuje u dziecka symptomy choroby, zalecając odbycie konsultacji lekarskiej,

·      zapewnić bezwzględnie bezpieczeństwo innym zdrowym dzieciom,

·      prowadzić działania prozdrowotne.

5.    Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub skierować tę osobę do dyrektora.

6.    Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

7.    Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu:

a)         każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia,

b)        dostrzeżone zagrożenia usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi przedszkola,

8. Podczas realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych nauczyciel zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom.

9.  Zasady sprawowania opieki na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym:

a)      teren przedszkola jest prawidłowo ogrodzony,

b)      wyznaczony pracownik przedszkola systematycznie kontroluje sprawność urządzeń rekreacyjnych, a nauczyciel zapewnia bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,

c)      podczas pobytu w ogrodzie obowiązuje Regulamin korzystania z placu zabaw,

d)     stan techniczny oraz przydatność urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone przed każdymi zajęciami.

10.    Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek:

a)      przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie więcej niż 15 dzieci,

b)      w czasie wycieczki poza granice miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie większej niż 10 osób, 

c)      na udział w wycieczce autokarowej dyrektor przedszkola musi uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) wychowanków,

d)     dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wskazana, posiadająca uprawnienia, pełni na wycieczce funkcję kierownika wycieczki. Opiekunami grup są nauczyciele oraz personel przedszkola,

e)      podczas wycieczek obowiązkiem opiekunów grup jest każdorazowe sprawdzenie stanu liczebnego uczestników przed wyruszeniem z miejsca i po przybyciu do celu,

f)       szczegółowe zasady określone są w Regulaminie wycieczki obowiązującym                 w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Sosnowcu.

11.  W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest :

a)      niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,

b)      w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić rodziców dziecka,

12.  Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej:

a)      natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce,

b)      niezwłocznie zawiadomić dyrektora i pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną (998); zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

c)      w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.

13.    Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice (opiekunowie) lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione:

a)      osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane,

b)      w przypadku nie zgłoszenia się po dziecko rodziców lub osób upoważnionych w czasie regulaminowym, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela,

c)      nauczyciel powinien skontaktować się z rodzicami dziecka, gdy z różnych przyczyn jest to niemożliwe, zawiadamia dyrektora przedszkola i policję,

d)     po wyczerpaniu wszelkich możliwości skontaktowania się z rodzicami, dyrektor przedszkola ma obowiązek przekazać dziecko do pogotowia opiekuńczego po uprzednim sporządzeniu protokołu podpisanego przez świadków zdarzenia.

 

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA, ICH KOMPETENCJE

 

§ 8

 

1.      Organami przedszkola są:

a)      dyrektor przedszkola,

b)      Rada Pedagogiczna,

c)      Rada Rodziców,

2.      Funkcję dyrektora przedszkola powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta Sosnowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Funkcję wicedyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor przedszkola –po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego.

 

 

 

§ 9

 

Zadania i kompetencje dyrektora przedszkola:

1.        Kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

2.        Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3.        Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4.        Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.

5.        Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

6.        Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

7.        Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, rozszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

8.        Zawiera umowy z rodzicami w zakresie organizowania posiłków dla dziecka i rozwiązuje  w przypadkach nieterminowego uiszczania opłat wynikających z umowy i zadłużenia sięgającego 2 miesięcy. Decyzję taką podejmuje na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej.

9.        Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w związku z czym decyduje w sprawach: 

-       zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

-       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom przedszkola,

-       występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

10.  Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

11.  Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

12.  Dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez to dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

13.  Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy placówki.

14.  Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki.

15.  Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań.

16.  Prowadzi działania związane z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z procedurą.

17.  Sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

18.  Jest odpowiedzialny za organizowanie w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

19.  Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

20.  Organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)      zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)       zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

21.  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

§ 10

 

Zadania i kompetencje wicedyrektora przedszkola:

1.        W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

2.        Wicedyrektor przedszkola wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

-       współkieruje i nadzoruje bieżącą działalność wychowawczo – dydaktyczną przedszkola,

-       przygotowuje wspólnie z komisjami powołanymi przez Radę Pedagogiczną projekt planu rozwoju, planu pracy przedszkola, harmonogram zajęć oraz inne plany wymagane przez władze oświatowe, składa okresowe sprawozdania,

-       przygotowuje i podaje do wiadomości przydział czynności nauczycieli na bieżący rok szkolny,

-       sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

-       kontroluje i nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli,

-       organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

-       wykonuje prace administracyjne i biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zlecone przez dyrektora,

-       hospituje nauczycieli zgodnie z opracowanym szczegółowym harmonogramem hospitacji,

-       kontroluję realizację obowiązku szkolnego dzieci,

-       współorganizuje przeprowadzanie rekrutacji dzieci na kolejny rok szkolny,

-       nadzoruje bezpieczeństwo wycieczek przedszkolnych i zajęć w terenie oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w przedszkolu,

-       pełni rolę przewodniczącego komisji wypadkowej,

-       w przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 11

 

3.  Rada Pedagogiczna przedszkola:

a)      jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki,

b)      w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,

c)      przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

d)     zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

e)      przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,

f)       dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

 

4.      Do kompetencji stanowiących i opiniujących Rady Pedagogicznej należą:

a)      zatwierdzanie programów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie programów własnych nauczycieli,

b)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy placówki,

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

d)     Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-       organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, projekt planu finansowego przedszkola,

-       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-       propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

-       wprowadzenie dodatkowych zajęć, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

e)  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmian.

f)    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie ze stanowiska dyrektora przedszkola. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające                       i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

g)   Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

h)   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie z Art. 43 ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty.

i)     posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

j)     nauczyciele i wszystkie osoby  biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli                  i innych pracowników przedszkola.

k)    dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

§ 12

 

 

1.        Rada Rodziców:

a)      Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci przedszkolnych,

b)      w skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców wychowanków zgromadzonych na zebraniu grupowym,

c)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

d)     Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

e)      w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców,

f)       Rada rodziców opiniuje statut przedszkola.

 

2.        Do kompetencji Rady Rodziców, należy:

a)      opiniowanie programu wychowania przedszkolnego oraz programów własnych nauczycieli,

b)      z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki w występuje z wnioskiem do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć (dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do przedszkolnego zestawu programów nauczania, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania                 i uzdolnienia dzieci)

c)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 

§ 13

 

3.        Organy przedszkola mają określone zadania, uprawnienia i współdziałają ze sobą:

a)      dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola,

b)      zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,

c)      wspólnie rozwiązują sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola,

4.        W przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych, role mediatora może podjąć każdy  z organów nie biorących bezpośrednio udziału w sprawie.

5.        Spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są w drodze ugody.

6.        W sytuacji gdy mediacja nie osiągnie pozytywnych skutków każda ze stron ma możliwość odwołania się do organu prowadzącego. 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 14

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 17.00 z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

2.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku i wykorzystana jest na przeprowadzanie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.

3.      Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, którego termin podaje się do publicznej wiadomości we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Sosnowca.

 

§ 15

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną są oddziały obejmujące dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, natomiast w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

3.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ustępie 2.

4.    O miejsce w przedszkolu mogą ubiegać się również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5.    Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

6.    Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub w przypadku dzieci już uczęszczających Deklaracja woli kontynuowania wychowania przedszkolnego.

7.    Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

§ 16

 

1.      Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową wychowania przedszkolnego.

2.      Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

-            co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

-            co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci - 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
prace
gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze i itd.),

-            najwyżej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

-            pozostałe 2/5 przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności: opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

3.      Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Radą Rodziców.

4.      W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, w ramach zadań statutowych przedszkola z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do danego przedszkola.

5.      Dyrektor może powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć, podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi). Przedszkole może rozszerzać swoją ofertę programową, jednak nie może pobierać od rodziców odpłatności większej niż ustalona w uchwale rady gminy.

6.      Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od  rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

7.      Jednostka czasu zajęć dla nauczyciela w przedszkolu wynosi 60 minut.

8.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo: nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

-            z dziećmi od 3 - 4 lat- około 15 minut,

-            z dziećmi od 5 - 6 lat- około 30 minut.

6.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

§ 17

 

1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2.      Arkusz organizacji przedszkola zawiera:

a)      liczbę oddziałów

b)      czas pracy poszczególnych oddziałów

c)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

d)     ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

4.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

5.      Dzienny czas pracy przedszkola jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola, uwzględnia aktualne potrzeby środowiska oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin.

6.      Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

7.      Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a)      sale dydaktyczne,

b)      salę do zajęć rytmicznych i gimnastycznych ,

c)      kuchnię,

d)     pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

e)      ogród przedszkolny z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 

§ 18

 

Opłata za przedszkole

 

1.      Zasady odpłatności związane z wyżywieniem dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący.

2.      Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego.

3.      Wysokość opłaty za godziny wychowawczo – dydaktyczne wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Sosnowiec.

4.      Opłata za przedszkole podlega zwrotowi w razie nieobecności dziecka.

5.      Przedszkole podaje rodzicom dokładną informację o możliwości skorzystania z pomocy MOPS w Sosnowcu.

6.      Przedszkole organizuje żywienie zbiorowe, dziecko może korzystać z 3 posiłków. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00.

7.      Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców (opiekunów).

8.      Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora i intendenta.

9.      Rodzice zobowiązani są do dokonywania opłat za przedszkole do 10 – tego każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

10.  Zwolnieniu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlegają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania  o Niepełnosprawności oraz rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci w przedszkolu.

 

Rozdział V

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA, ICH ZADANIA

 

 

§ 19

 

1.    W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola.

2.    Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników o których umowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3.    Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.

4.    Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

5.    Pracownicy przedszkola tworzą warunki wspomagające harmonijny rozwój każdego dziecka, uwzględniając indywidualne potrzeby, zainteresowania, umiejętności i możliwości dzieci.

6.    Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

7.    Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności.

 

§ 20

 

1.      Dyrektor przedszkola powierza dzieci poszczególnych oddziałów pod opiekę 1 lub 2 nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3.      W przedszkolu ogólnodostępnym zatrudnia się dodatkowo, za zgodą organu prowadzącego, nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów różnych dziedzin, jeśli wymaga tego specyfika programu wychowawczo – edukacyjnego realizowanego w przedszkolu.

4.      W grupie najmłodszej zatrudnia się pomoc wychowawcy.

 

 

§ 21

 

1.  Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

a)      odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków,

b)      tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

c)      wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

d)     współpraca z psychologiem, logopedą, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

e)      prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz obserwacji pedagogicznej (szczegóły określone są odrębnymi przepisami),

f)       prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora,  Rady Pedagogicznej,

g)      otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, dostosowywanie metod i form pracy do możliwości dziecka,

h)      współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych,

i)        opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka oraz rozwijania jego zdolności,

j)        wydanie rodzicom dziecka, objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym, informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie  do 30 kwietnia danego roku,

k)      znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej,

l)        przeprowadzanie szczegółowych diagnoz przedszkolnych wychowanków w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

m)    rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną,

n)      dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,

o)      kształtowanie i wychowanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

p)      dbałość o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                                                    i światopoglądów.

 

2.  Zadaniem nauczycieli jest także:

a)      troska o pomoce dydaktyczne i majątek przedszkola, odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt,

b)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

c)      poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim,

d)     przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach,

e)      prowadzenie innych zajęć organizacyjno - wychowawczych wynikających  z organizacji pracy przedszkola,

f)       wykonywanie innych czynności w ramach swoich kwalifikacji zleconych przez przełożonego.

 

 

 

 

§ 22

 

 1.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie wychowania i nauczania dzieci:

a)    nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

b)   nauczyciele organizują zajęcia otwarte dla rodziców,

c)    nauczyciele organizują zebrania grupowe,

d)   zebrania ogólne ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,

e)    rodzice mają prawo znać zadania wynikające z planu rozwoju placówki oraz znać tematy i treść planów miesięcznych w oddziale,

f)    współdziałanie rodziców i nauczycieli ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu pracy placówki.

 

2.      Rodzice mają prawo do:

a)      zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej,

b)      uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju  i postępów edukacyjnych dzieci,

c)      uzyskanie informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je  w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

d)     uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i innych specjalistów  w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

e)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

f)       wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

3.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

a)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej,

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

c)      informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o wypełnianiu tego obowiązku  za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,

d)     zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  w zezwoleniu – jeżeli dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym,

e)      niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f)       przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną co najmniej 50% nieobecność w okresie jednego miesiąca.

 

4.      Intendent zobowiązany jest:

a)      prowadzić nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni,

b)      zaopatrywać w niezbędny sprzęt gospodarczy i żywność,

c)      sporządzać jadłospisy,

d)     prowadzić magazyn i dokumentację magazynową,

e)      utrzymywać w czystości magazyn żywnościowy,

f)       pobierać od rodziców odpłatność za przedszkole i rozliczać w ustawowych terminach,

g)      nadzorować proces produkcji żywności zgodnie z wymogami HACCAP,

h)      wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji.

 

5.        Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do:

a)      spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków grupy najmłodszej,

b)      pomagać nauczycielce przy organizacji zajęć,

c)      pomagać w ubieraniu, rozbieraniu dzieci na leżak, przy wychodzeniu na spacer oraz  w czynnościach samoobsługowych,

d)     dbać o czystość zabawek, pomocy, szafek,

e)      pomagać przy podawaniu posiłków,

f)       pomagać woźnej w pracach porządkowych,

g)      opiekować się roślinami doniczkowymi,

h)      wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki,

i)        pomagać nauczycielce w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych, wystroju sali.

 

6.      Woźna oddziałowa zobowiązana jest:

a)    utrzymywać we wzorowej czystości sale i pomieszczenia przydzielone do sprzątania,

b)   estetycznie podawać posiłki dzieciom wg wydanych z kuchni porcji,

c)    dbać o należyty stan mienia przedszkolnego,

d)   pomagać dzieciom przy ubieraniu i rozbieraniu,

e)    sprawować opiekę podczas spacerów i wycieczek,

f)    pomagać nauczycielowi w sytuacjach tego wymagających,

g)   wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.

 

7.    Kucharka zobowiązana jest:

a)    uczestniczyć w planowaniu jadłospisów i przygotowaniu według niego posiłków,

b)   planować właściwy przydział pracy w kuchni i nadzorować jej wykonanie,

c)    przestrzegać zasad technologii HACCAP, estetyki, oraz przepisów higieniczno-sanitarnych,

d)    racjonalnie wykorzystywać produkty spożywcze pobrane z magazynu oraz przestrzegać receptury przygotowywanych posiłków,

e)    dbać o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich w określonych godzinach,

f)    wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.

 

8.      Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

a)    przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,

b)   utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać  zasad higieniczno – sanitarnych,

c)    przestrzegać technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

d)   wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.

 

 

9.    Konserwator zobowiązany jest:

a)      sprawować nadzór nad całym obiektem,

b)      wykonywać prace ogrodnicze wokół przedszkola,

c)      dokonywać drobnych napraw,

d)     dbać o estetykę otoczenia przedszkola,

e)      wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.

 

10.  Zadania Dyrektora związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom  w czasie zabaw i zajęć organizowanych przez placówkę:

a)      nadzoruje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychoruchowego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,

b)      dokonuje przeglądu pomieszczeń - sale dydaktyczne,

c)      dokonuje przeglądu terenu wokół przedszkola,

d)     ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce,

e)      dba o usuwanie awarii, modernizację budynku i przestrzeganie terminowych przeglądów technicznych.

 

 

Rozdział VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 23

 

1.        Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.        W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.        Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

4.         Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

5.                  Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie wypełnionych przez rodziców wniosków lub deklaracji.

6.        Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.        Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu każdego roku szkolnego po uprzednim wybraniu firmy ubezpieczeniowej.

 

§ 24

 

1.      Dzieci mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

2.      Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)      poszanowania godności osobistej;

c)      życzliwego i podmiotowego traktowania;

d)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

e)      akceptacji jego osoby;

f)       prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;

g)      korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola.

3.      Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

a)      przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;

b)      poszanowania mienia w przedszkolu;

c)      stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

 

                                  

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25

 

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.      Szczegółowy zakres zadań i obowiązków innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

4.      Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu wspieranie statutowej funkcji przedszkola.

5.      Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia jego ogłoszenia.

6.      Do nowelizacji statutu upoważnia się Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego nr 11 w Sosnowcu.

7.      Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

·         wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń,

·         udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora przedszkola,

·         umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

8.      Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Data uchwalenia: 09.09.2016r.

 

 

Rada Pedagogiczna