WIZJA

 

§        Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby

§        Największym naszym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami

§        Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole

§        Nasza oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

§        Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość

§        Stawiamy na aktywność dzieci we wszystkich możliwych jej formach.

§        Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej

§        Rodzice naszych wychowanków są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola

§        Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną  w pracę z dziećmi i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną

§        Uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

§        Promujemy swoje osiągnięcia i cieszymy się dobrą opinią w środowisku

§        Stosowane przez nas aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola

§        Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia przyczyniają się do wysokiego poziomu pracy

 

MISJA

§        Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo

§        Stwarzamy wychowankom warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju

§        Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym

§        Rozbudzamy wiarę dziecka w skuteczność jego działań

§        Przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka

§        Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo

§        Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych

§        Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami

§        Uczymy tolerancji dla odmienności drugiego człowieka

§        Wychowujemy w poszanowaniu dla ojczyzny i jej kultury oraz w integracji ze środowiskiem przyrodniczym

§        Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

§        Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy

 

MODEL ABSOLWENTA

 

 Dziecko kończące edukację przedszkolną:

 

§        Jest przygotowane do roli ucznia

§        Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje słabości

§        Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne i ambitne

§        Dąży do rozwiązywania problemów

§        Jest otwarte na świat i ludzi

§        Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody

§        Ma pozytywny obraz samego siebie

§        Nie boi się wyrażać własnych opinii

§        Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

§        Odróżnia dobro od zła

§        Ma świadomość własnej to tożsamości

§        Czuje się Polakiem i Europejczykiem

§        Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych

§        Dostrzega potrzeby własne i innych

§        Przestrzega  podstawowych wartości

§        Okazuje szacunek innym ludziom

§        Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu grupy i przedszkola  

§        Pomaga innym